(004) 021 315 56 78
(004) 076 225 13 66
Casa de bilete
Acasa
Bilete    Cauta
 Harta site Contact     Instagram             
 

Home/Prima pagina   ←Subiect precedent  
Subiect urmator→
 

Anunt angajari 26.09. Bibliografie, Sel.dosare 11.10. Rez. p.practica +scrisa 19.10. Centr. rezultate 25.10 2018

Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”
Calea Victoriei Nr. 33, Sector 1, Bucuresti Tel./Fax 021.314.19 79

ANUNȚ
26.09.2018


Teatrul de Revistă ,,Constantin Tănase”, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.33, sector 1,
organizează concurs în data de 18.10.2018 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante după cum urmează:

Compartiment Actori
- 1 post actor teatru grad profesional I – studii superioare
- 1 post actor teatru grad profesional II – studii superioare
Secția Scenă
- 1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (mânuitor, montator decor) treaptă profesională I
Serviciul Administrativ
- 1 post referent treaptă profesională IA – studii medii
- 1 post curier
- 1 post îngrijitor
- 1 post pompier

CONDITII GENERALE
Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE
1 post actor teatru grad profesional I – studii superioare – Compartiment Actori
Condiții:
- absolvent studii superioare de specialitate
- sex masculin vârstă între 30 - 45 ani
- experiență și aptitudini în domeniul comediei minim 5 ani
Proba concursului: probă practică și interviu.
Tematică:
- interpretarea unui monolog, scenetă sau cuplet, la alegere;
- prezență scenică;
- aptitudini muzicale și coregrafice;
1 post actor teatru grad profesional II – studii superioare – Compartiment Actori
Condiții:
- absolvent studii superioare de specialitate
- sex masculin vârstă între 30 - 45 ani
- experiență și aptitudini în domeniul comediei minim 3 ani
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- interpretarea unui monolog, scenetă sau cuplet, la alegere;
- prezență scenică;
- aptitudini muzicale și coregrafice;

1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treaptă profesională I (mânuitor montator decor) – Secția Scenă
Condiții:
- absolvent 8 -10 clase
- experiență în montarea – demontarea decorurilor
- experiență în domeniul cultural minim 1 an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- tipurile de cortine
- realizarea legăturilor la cortine
- manevrele pentru cortine
- decorurile – de câte feluri sunt, cum se plantează și cum se depozitează
- modalități de prindere a decorului
- scena, avanscenă, care este punctul zero al scenei
- care este diferența între glisantă și culisantă

1 post referent treaptă profesională IA – studii medii – Serviciul Administrativ
Condiții:
- absolvent 12 clase cu diplomă de bacalaureat
- cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului
- cunoștințe de legislație în domeniul gestionării bunurilor: mijloace fixe, obiecte de inventar, patrimoniu
- experiență în domeniu minim 5 ani
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
- Legea nr.22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor
- OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
- HG nr. 276/2013 – pentru stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare
Tematică:
- noțiunea de gestionar; condiții privind angajarea gestionarilor
- constituirea garanției
- răspunderea gestionarului
- principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere
- registrul inventar

1 post curier – Serviciul Administrativ
Condiții:
- absolvent studii medii
- cunoștințe în utilizarea PC-ului ( Word, Excel)
- vechime în muncă minim 3 ani în secretariar și registratură
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
-Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
Tematică:
- Organizarea și funcționarea compartimentului secretariat - registratură
- Mod de înregistrare și distribuire (transmitere) a documentelor
- Regimul documentelor în funcție de conținutul lor
- Program Word, Excel

1 post îngrijitor – Serviciul Administrativ
Condiții:
- absolvent studii medii
- cunoștințe în utilizarea PC-ului
- vechime în muncă minim 3 ani
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- norme de utilizare a detergenților și dezinfectanților
- Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare

1 post pompier – Serviciul Administrativ
Condiții:
- absolvent 8 -10 clase
- atestat de servant pompier
- cunoștințe de legislație în domeniu
- experiență în domeniu minim 3 ani
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
- Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.481/2004 – privind protecția civilă
- Agenda pompierilor – autor Paul Bălulescu
- Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare

Calendarul de desfășurare a concursurilor este următorul:
- Afișarea anunțului publicitar – 26.09.2018
- Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere – 10.10.2018 ora 14,00
Etapa 1
- Afișarea rezultatelor privind selectarea dosarelor –11.10.2018 până la ora 16,00
Etapa 2
- Proba practică – 18.10.2018 – începând de la ora 10.00 la sediul instituției
- Proba scrisă – 18.10.2018 – începând de la ora 10.00 la sediul instituției
- Afișarea rezultatelor la proba practică / scrisă – 19.10.2018 până la ora 16,00
Etapa 3
- Interviu – 24.10.2018 începând de la ora 9.00
- Afișarea rezultatelor la proba interviu – 25.10.2018 până la ora 16,00

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține urmatoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- Copia actului de identitate
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Două recomandări de la ultimele locuri de muncă

Depunerile de dosare se fac în zilele lucrătoare, între 27 septembrie – 10 octombrie, între orele 10.00 – 14.00 la sediul instituției din Calea Victoriei nr.33 - Compartiment Resurse Umane.
Relații suplimentare se pot obține la sediul teatrului – compartiment Resurse Umane

MANAGER, Compartiment Resurse Umane,
ARȘINEL ALEXANDRU Cașu Rădulescu Silvia

  • CLICK AICI PENTRU A SE VEDEA MAI SUS BIBLIOGRAFIA SI MAI JOS TABELUL INTEGRAL

  • Cariere Angajari 25.10.2018 centralizator interviu

  • Cariere Angajari 25.10. centralizator punctaje interviu 18-24 oct.2018

  • Cariere Angajari centralizator p. practica +scrisa

  • Cariere Angajari 11.10.2018 centralizator selectie dosare

  • 26.09.2018 Anunt posturi libere||Descarca PDF


Imagine
CLICK AICI PENTRU A SE VEDEA MAI SUS BIBLIOGRAFIA SI MAI JOS TABELUL INTEGRAL
CLICK AICI PENTRU A SE VEDEA MAI SUS BIBLIOGRAFIA SI MAI JOS TABELUL INTEGRAL
Cariere Angajari 25.10.2018 centralizator interviu
Cariere Angajari 25.10.2018 centralizator interviu
Cariere Angajari 25.10. centralizator punctaje  interviu 18-24 oct.2018
Cariere Angajari 25.10. centralizator punctaje interviu 18-24 oct.2018
Cariere Angajari centralizator p. practica +scrisa
Cariere Angajari centralizator p. practica +scrisa
Cariere Angajari 11.10.2018 centralizator selectie dosare
Cariere Angajari 11.10.2018 centralizator selectie dosare
26.09.2018 Anunt posturi libere||Descarca PDF
26.09.2018 Anunt posturi libere||Descarca PDF

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Home/Prima pagina ←Subiect precedent
Subiect urmator→
Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2020