(004) 021 315 56 78 Luni - Duminica, 09.00 - 19.00
Acasa
Bilete
Harta site Contact            
 STIRI DIVERSE MEDIA
 14.04.2018 - Vasile_Muraru si Valentina Fatu, doi actori de prima marime ai Teatrului de Revista Interviu de suflet
 12.04.2018 - Istoric Teatrul Savoy Pe urmele unui bilet de intrare la teatru. Articol simplybucharest.ro
 04.04.2018 - Stela_Popescu in inimile noastre! Alexandru Arsinel, la Antena 1 (Prietenii de la 11): `Inca nu cred ca nu mai este printre noi`
 27.03.2018 - Spectacol de Teatru de Revista pentru copii! Un nou proiect la Sala de balet a Teatrului de Revista C-tin. Tanase din Pasajul Victoria
 27.03.2018 - Ziua_Mondiala a Teatrului 27 martie 2018 si mesajele internationale ale personalitatilor
 20.03.2018 - Raluca_Guslicov in calitate de prezentatoare si realizatoare si invitatul ei, regizorul Cezar Ghioca, interviu la Neptun TV
 12.03.2018 - Cristina_Stamate -spectacolul unei vieti, intr-o carte autobiografica la Editura Orizonturi, distribuita de Adevarul

Anunturi si licitatii publice +++

Anunt angajari Resurse Umane Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Calendar desfasurare 08.09- 09.10.2017 +++

Anunt concurs de TEXTE ca la TANASE (scenete, cuplete, monoloage, quid-pro-quo-uri) pana la 15.12.2017 +++

Anunt angajari Resurse Umane Teatrul Revista `C-tin Tanase` Termen depunere dosare 08.10.2015 +++

Anunt angajari Resurse umane Teatrul Revista `C-tin Tanase ` C. Victoriei 33 Concurs 17.11.2014  +++

Anunt angajare Resurse Umane Teatrul Revista `C-tin Tanase ` C. Victoriei 33 Concurs 12.05.2014 +++

Contact Webmaster
ARHIVA STIRI - toti anii  «-»  2017 Articole, Interviuri
inapoi
Bilete
   Program05.05.2017 - Anunt Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` isi mareste echipa! 7 Posturi libere Detalii concurs!


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul organizat în zilele de 29.05. – 07.06.2017 la Teatrul de Revista ,,Constantin Tănase”Rezultat Proba Scrisa (afisat 31.05.2017)Desfasurarea concursului in data de 29 mai 2017 (afisare 24.05.2017)* * * * *

AFISARE centralizator selectie dosare 22.05.2017

* * * * *

ANUNȚ 05.05.2017

Teatrul de Revistă `Constantin Tănase` cu sediul în București, Calea Victoriei nr.33, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție și de conducere vacante după cum urmează:

1 post referent gr. prof.I – studii superioare – Serviciu Organizare Promovare Spectacole 1 post controlor bilete – Serviciu Organizare Promovare Spectacole 1 post șef birou gr.II – studii superioare – Birou Achiziții Publice 1 post referent de specialitate gr. prof.I – studii superioare – Birou Achiziții Publice 1 post referent tr. prof.IA – studii medii – Serviciu Administrativ 1 post pompier – Serviciu Administrativ 1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte tr. prof.I – Secția Scenă (mânuitor montator decor)

CONDITII GENERALE

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale d) are capacitate deplină de exercițiu e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE

1 post referent gr. prof.I – studii superioare – Serviciu Organizare Promovare Spectacole Condiții: - absolvent studii superioare - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului - abilități în arta comunicării - experiență în domeniul cultural minim 1 an

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Ordonanța nr.21/2007 – privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic - Legea nr.353/2007 – privind aprobarea OUG nr.21/2007 - Legea nr.8/1996 – privind dreptul de autor și a drepturilor conexe, cu modificările și completările ulterioare - Legislația specifică organizatorului de spectacole – autor Ana Maria Marinescu - Organizatorul de spectacole – suport de curs – autor Aurel Mitran - HG nr.846/2002 – normele metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de spectacole - Legea nr.35/1994 republicată – privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical, folcloric,al artelor plastic, al arhitecturii și de divertisment

1 post controlor bilete – Serviciu Organizare Promovare Spectacole

Condiții: - absolvent studii generale sau medii - experiență în domeniul cultural minim 2 ani

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor - HG nr, 2230/1969 – privind gestionarea bunurilor material - Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă - Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor

1 post șef birou gr.II – studii superioare – Birou Achiziții Publice

Condiții: - absolvent studii superioare - cursuri de perfecționare în domeniul Achizițiilor publice - cunoașterea legislației în domeniul Achizițiilor publice - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului și a programelor în domeniu - experiență în domeniu peste 5 ani

Proba concursului: probă scrisă și interviu

1 post referent de specialitate gr. prof.I – studii superioare – Birou Achiziții Publice

Condiții: - absolvent studii superioare - cunoașterea legislației în domeniul Achizițiilor publice - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului și a programelor în domeniu experiență în domeniul cultural minim 1 an - experiență în domeniu minim 1 an

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.98/2016 – privind achizițiile publice - HG nr.395/2016 – norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare - O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

1 post referent tr. prof.IA – studii medii – Serviciu Administrativ

Condiții: - absolvent 12 clase cu diplomă de bacalaureat - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului - cunoștințe de legislație în domeniul gestionării bunurilor: mijloace fixe, obiecte de inventar, patrimoniu - experiență în domeniu minim 5 ani

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor - Ordinul nr.1753/2004 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de active și pasiv - Legea nr. 276/2013 – pentru stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

1 post pompier – Serviciu Administrativ

Condiții: - absolvent 8 -10 clase - atestat de servant pompier - cunoștințe de legislație în domeniu - experiență în domeniu minim 1 an

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.481/2004 – privind protecția civilă - Agenda pompierilor – autor Paul Bălulescu - Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare

1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte tr. prof.I – Secția Scenă

Condiții: - absolvent 8 -10 clase - experiență în montarea – demontarea decorurilor - experiență în domeniul cultural minim 1 an

Proba concursului: probă practică și interviu

Tematică: - Tipurile de cortine - Realizarea legăturilor la cortine - Manevrele pentru cortine - Decorurile – de câte feluri sunt, cum se plantează și cum se depozitează - Modalități de prindere a decorului - Scena, avanscenă, care este punctul zero al scenei - Care este diferența între glisantă și culisantă

Calendarul de desfășurare a concursurilor este următorul:

- Afișarea anunțului publicitar – 05.05.2017

- Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere – 19.05.2017 ora 12,00

Etapa 1

- Afișarea rezultatelor privind selectarea dosarelor –22.05.2017 până la ora 16,00

Etapa 2

- Proba scrisă – 29.05.2017 – începând de la ora 9.00
Proba practică – 29.05.2017 ora 12.00 - Afișarea rezultatelor la proba scrisă/practică – 30.05.2017 până la ora 16,00

Etapa 3

- Interviu – 06.06.2017 începând de la ora 9.00

-Afișarea rezultatelor la proba interviu – 07.06.2017 până la ora 15,00

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține urmatoarele documente:

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- Copia actului de identitate
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Două recomandări de la ultimele locuri de muncă

Depunerile se fac în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00 la compartimentul Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la sediul teatrului – compartiment Resurse Umane

MANAGER, ARȘINEL ALEXANDRU
Compartiment Resurse Umane, Cașu Rădulescu Silvia

<< Inapoi

    Pagina 1 din 1   Anunt angajari Resurse Umane Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Calendar desfasurare 17.11- 04.12.2017 +++

Anunt angajari Resurse Umane Teatrul de Revista `C-tin Tanase` desfasurare concursuri 29.05- 07.06.2017 +++

Anunt pentru organizarea examenului de promovare in grade profesionale imediat superioare 23.09.2016 +++

Anunt angajari Resurse Umane Teatrul Revista `C-tin Tanase ` C. Victoriei 33 Concurs 19.12.2014  +++

Anunt angajari Resurse Umane Teatrul Revista `C-tin Tanase ` C. Victoriei 33 Concurs 19.09.2014 +++

Anunt angajare Resurse Umane Teatrul Revista `C-tin Tanase ` C. Victoriei 33 Concurs 01.02.2012 +++
 Teatrul Constantin TanaseTermeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2018
       
Search/ Cauta in site

Nume actori, spectacole
Foto, Video
Articole media