(004) 021 315 56 78 Luni - Duminica, 09.00 - 19.00
Acasa
Bilete    Cauta
 Harta site Contact     Instagram       
 

Home/Prima pagina   ←Subiect precedent  
Subiect urmator→
 

Anunt angajare post pompier in cadrul Serviciului Administrativ 14.11.2019
Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”
Calea Victoriei Nr. 33, Sector 1, Bucuresti Tel./Fax 021.314.19 79

Data 22.11.2019

* * * * *

Data 20.11.2019

* * * * *

Data: 12.11.2019

* * * * *

Data: 05.11.2019

* * * * *

ANUNȚ
Data: 21.10.2019
Teatrul de Revistă ,"Constantin Tănase”, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.33, sector 1, organizează concurs în data de 14.11.2019 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă, 1 post pompier din cadrul Serviciului Administrativ.

CONDITII GENERALE
Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE
1 post pompier – Serviciul Administrativ
Condiții:
• absolvent minim 10 clase
• atestat de servant pompier
• cunoștințe de legislație în domeniu
• vechime minimă în muncă 5 ani
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
• Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr.481/2004 – privind protecția civilă
• O.M.A.I. nr.163/2007 – privind aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor
• Agenda pompierilor – autor Paul Bălulescu
• Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare

Calendarul de desfășurare a concursurilor este următorul:
• Afișarea anunțului publicitar – 21.10.2019
• Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere – 04.11.2019 ora 14,00
Etapa 1
• Afișarea rezultatelor privind selectarea dosarelor – 05.11.2019 ora 14,00

Etapa 2
• Proba scrisă – 14.11.2019 – ora 10.00
• Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 15.11.2019 ora 14,00
Etapa 3
• Interviu – 20.11.2019 – ora 10.00
• Afișarea rezultatelor la proba interviu – 21.11.2019 ora 14,00

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține urmatoarele documente:
• Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
• Copia actului de identitate
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
• Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
• Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
• Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
• Curriculum vitae;
• Două recomandări de la ultimele locuri de muncă

Depunerile dosarelor de inscriere se fac în zilele lucrătoare, între 21.10. – 04.11.2019, între orele 10.00 – 14.00 la compartiment Resurse Umane
Relații suplimentare se pot obține la sediul teatrului – compartiment Resurse Umane

MANAGER,
MURARU VASILE

Compartiment Resurse Umane,
Cașu Rădulescu Silvia

  • .22.11.2019 centralizator rezultate finale

  • 20.11.2019 Rezultatul probei interviu

  • 20.11.2019 Rezultatul probei interviu||Descarca PDF

  • CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în ziua de 14.11.2019

  • Rezultatul de la selectia dosarelor 05.11.2019

  • Anunt angajare post pompier in cadrul Serviciului Administrativ 14.11.2019


Imagine
.22.11.2019 centralizator rezultate  finale
.22.11.2019 centralizator rezultate finale
20.11.2019 Rezultatul probei interviu
20.11.2019 Rezultatul probei interviu
20.11.2019 Rezultatul probei interviu||Descarca PDF
20.11.2019 Rezultatul probei interviu||Descarca PDF
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în  ziua de 14.11.2019
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în ziua de 14.11.2019
Rezultatul de la selectia dosarelor 05.11.2019
Rezultatul de la selectia dosarelor 05.11.2019
Anunt angajare post pompier in cadrul Serviciului Administrativ 14.11.2019
Anunt angajare post pompier in cadrul Serviciului Administrativ 14.11.2019

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Home/Prima pagina ←Subiect precedent
Subiect urmator→
Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2020