(004) 021 315 56 78 Luni - Duminica, 09.00 - 19.00
Acasa
Bilete    Cauta
 Harta site Contact     Instagram       
 

Home/Prima pagina   ←Subiect precedent  
Subiect urmator→
 

Anunt angajari Centralizator selectie dosare 10.12. Suspendare Concurs 17.12.2018
14.12.2018
ANUNȚ


În conformitate cu prevederile art.38, alin.(1) din DPG nr.1736/03.11.2015 ,,Regulament privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului București”, vă anunțăm că din motive obiective, concursul din data de 17.12.2018 pentru ocuparea posturilor de auditor, se suspendă.
Procedura de organizare a concursului se va relua anul următor (2019).


SECRETAR, Cașu Rădulescu Silvia
Afişat astăzi 14.12.2018

****************
22.11.2018
Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”
Calea Victoriei Nr. 33, Sector 1, Bucuresti Tel. 021.314.19 79


ANUNȚ

Teatrul de Revistă ,,Constantin Tănase”, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.33,
sector 1, organizează concurs în data de 17.12.2018 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante după cum urmează:

2 posturi auditor grad profesional I – studii superioare – Compartiment Audit Public Intern

CONDITII GENERALE

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice, administrative;
- Perfecţionări, specializări: cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a instituţiilor publice, contabilitate financiară, audit financiar;
- Certificate, diplome sau alte acte doveditoare care atestă specializarea ca auditor public intern;
- Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;
- Vechime în muncă în specialitatea necesară exercitării funcției, minim 5 ani.

CERINȚE SPECIFICE

- audit intern: activitatea de audit; cerințele legislative şi standardele de audit; conduita profesională şi independentă;
- managementul financiar: analiza financiară; economia generală şi financiară; analiza si gestionarea riscurilor
- contabilitatea financiară: cerințele legislative privind întocmirea rapoartelor /situațiilor financiare;
- contabilitatea de gestiune: gestionarea riscurilor şi controlul intern;
- dreptul: legislaţia muncii, legislaţia fiscală;
- capacitatea sporită de concentrare, de analiză şi sinteză, capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea, capacitatea de argumentare, abilităţi bune de comunicarea cu colegii şi cu celelalte departamente, orientarea spre rezultat, capacitatea de lucru în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, atenţie sporită pentru detalii, rezistenţă la stres, capacităţi bune de organizare şi prioritizare a sarcinilor, implicare şi spirit de iniţiativă.

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie:
- Legea nr.672/2002 republicată, privind auditul public intern
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern
- OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
- Legea nr. 82/1991 Legea contabilității republicată, cu modificările ulterioare
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare
- OMFP nr.845/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planuri de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005
- OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările ulterioare
- OMFP nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice
- OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
- OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive
- Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul de desfășurare a concursurilor este următorul:
- Afișarea anunțului publicitar – 22.11.2018
- Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere – 07.12.2018 ora 14,00

Etapa 1
- Afișarea rezultatelor privind selectarea dosarelor –10.12.2018 ora 14,00

Etapa 2
- Proba scrisă – 17.12.2018 –ora 10.00 la sediul instituției
- Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 18.12.2018 ora 14,00

Etapa 3
- Interviu – 20.12.2018 ora 10.00 la sediul instituției
- Afișarea rezultatelor la proba interviu – 20.12.2018 ora 15,00

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține urmatoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- Copia actului de identitate
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Recomandări de la ultimele locuri de muncă

Depunerile de dosare se fac în zilele lucrătoare, între 23 noiembrie – 07 decembrie 2018, între orele 10.00 – 13.00 la sediul instituției din Calea Victoriei nr.33 - Compartiment Resurse Umane.
Relații suplimentare se pot obține la sediul teatrului – compartiment Resurse Umane, telefon
021 314 19 79 – int.111.


MANAGER, Compartiment Resurse Umane,
ARȘINEL ALEXANDRU Cașu Rădulescu Silvia

  • Suspendare concurs auditor||Descarca PDF

  • Centralizator selectie dosare auditor||Descarca PDF

  • Anunt angajari 22.11. Posturi libere auditor ||Descarca PDF


Imagine
Suspendare concurs auditor||Descarca PDF
Suspendare concurs auditor||Descarca PDF
Centralizator selectie dosare auditor||Descarca PDF
Centralizator selectie dosare auditor||Descarca PDF
Anunt angajari 22.11. Posturi libere auditor ||Descarca PDF
Anunt angajari 22.11. Posturi libere auditor ||Descarca PDF

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Home/Prima pagina ←Subiect precedent
Subiect urmator→
Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2020